• Procedury w przypadku wszawicy

     • Zdrowie dzieci:W związku z pojawiającymi się przypadkami wszawicy wśród dzieci proszę rodziców o współpracę z wychowawcami i higienistką oraz przekazuję w załączeniu informację sanepidu w tej sprawie.

       

      WSZAWICA jest chorobą zakaźną, powodowaną przez pasożyta – wesz głowową. Pasożyt ten żyje wyłącznie na owłosionej skórze głowy człowieka i żywi się jego krwią. Wszawica najczęściej szerzy się wśród dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym .Do zakażenia wszami dochodzi najczęściej przez kontakt bezpośredni lub pośrednio przez np. czapki, grzebienie, szczotki itp. Po około 3 tygodniach od złożenia jaj wykluwają się z nich młode osobniki .Samo leczenie jest bardzo proste. Polega na stosowaniu środków owadobójczych na skórę owłosioną głowy. Wszystkie te środki można bez problemu otrzymać w aptece, a samo leczenie wykonywać zgodnie z ulotką dołączoną do leku.

      Należy przy tym pamiętać że leczeniem powinno objąć się wszystkich domowników Odzież osoby chorej jak i też pościel należy wyprać i wyprasować, a szczotki i grzebienie najlepiej wyrzucić, bądź wymoczyć w środku zabijającym wszy. Wszy nie skaczą i nie pływają i dlatego do zakażenia może dojść jedynie przez bezpośredni kontakt głowy z głową .Należy sprawdzać głowę dziecka raz na 2 tygodnie . Zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniach tych produktów, zaleca się powtarzanie kuracji w odstępie kilku dni (mniej więcej 7 czy 10), w celu zabicia larw. Do kuracji trzeba użyć grzebienia o bardzo gęstych zębach. Usunięcie gnid jest trudne, stąd poleca się ich ściąganie lub obcięcie włosów. Grzebienie i szczotki należy myć w ciepłej wodzie z dodatkiem szamponu przeciwko wszom i moczyć w wodzie około godzinę.

       

      Procedura

      Postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole

      Podstawa prawna:

      Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. art. 39 ust.1 pkt 3.

       

      Cel procedury

      Procedura ma zapewnić higieniczne warunki pobytu dzieci w szkole oraz chronić przed rozprzestrzenieniem się wszawicy w placówce.

       

      Zakres procedury

      Procedura dotyczy postępowanie w przypadku stwierdzenia wszawicy w szkole.

      Uczestnicy postępowania – zakres odpowiedzialności

      1. Rodzice (opiekunowie prawni): muszą mieć świadomość konieczności monitorowania na bieżąco czystości skóry głowy własnego dziecka.

      2. Nauczyciele: zobowiązani są do natychmiastowego zgłaszania dyrektorowi szkoły sygnałów dotyczących pojawienia się wszawicy w placówce.

      3. Pracownicy obsługi: winni zgłosić swoje podejrzenia, co do wystąpienia wszawicy w danej grupie, klasie nauczycielowi, bądź dyrektorowi.

       

       

      Sposób prezentacji procedur

      1. Umieszczenie treści dokumentu na stronie internetowej szkoły.

      2. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach z rodzicami.

      3. Zapoznanie wszystkich pracowników szkoły z treścią procedur.

       

      Tryb dokonywania zmian w procedurze

      1. Wszelkich zmian w opracowanej procedurze może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor placówki. Wnioskodawcą zmian może być również rada rodziców.

      2. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.

      3. Zasady wchodzą w życie z dniem: 10.11.2016 r.

      Opis procedury

       

      Zgoda rodziców na objęcie dziecka opieką (w tym również opieką zdrowotną przez pielęgniarkę) jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na dokonanie w przypadku uzasadnionym przeglądu czystości skóry głowy dziecka.

       

       

      1. Dyrektor szkoły zarządza dokonanie przez pielęgniarkę kontroli czystości skóry głowy wszystkich dzieci w grupie, klasie, z zachowaniem zasady intymności (kontrola indywidualna w wydzielonym pomieszczeniu).

      2. Pielęgniarka zawiadamia rodziców dzieci, u których stwierdzono wszawicę o konieczności podjęcia niezwłocznie zabiegów higienicznych skóry głowy. W razie potrzeby instruuje rodziców o sposobie działań, informuje też o konieczności poddania się kuracji wszystkich domowników i monitoruje skuteczność działań, jednocześnie informuje dyrektora szkoły o wynikach kontroli i skali zjawiska.

      3. Dyrektor lub upoważniona osoba (nauczyciel) informuje wszystkich rodziców o stwierdzeniu wszawicy w grupie, klasie dzieci, z zaleceniem codziennej kontroli czystości głowy dziecka oraz czystości głów domowników.

      4. Pielęgniarka po upływie 7 -10 dni kontroluje stan czystości skóry głowy dzieci po przeprowadzonych zabiegach higienicznych przez rodziców.

      5. W sytuacji stwierdzenia nieskuteczności zalecanych działań, pielęgniarka zawiadamia o tym dyrektora szkoły w celu podjęcia bardziej radykalnych kroków (zawiadomienie ośrodka pomocy społecznej o konieczności wzmożenia nadzoru nad realizacją funkcji opiekuńczych przez rodziców dziecka oraz udzielenia potrzebnego wsparcia).

     • Rekrutacja do oddziału przedszkolnego

     • Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 z Chorzowie ogłasza zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019.

       

      Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 37 z w Chorzowie przyjmuje wnioski rodziców dzieci z rocznika 2012

      AKTUALNIE UCZĘSZCZAJĄCYCH DO PRZEDSZKOLA, którzy chcą kontynuować realizację obowiązku przedszkolnego w oddziale przedszkolnym w Szkole Podstawowej nr 37 w roku szkolnym 2018/2019.

      Termin przyjmowania wniosków : do 2 marca 2018r

      Wnioski można otrzymać , w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy .

      DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY –  22 lutego 2018r godz. 16.00-17.00

      ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI

      KONTAKT
      Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły czynny  7 – 15

      tel. 32 466610

       

      REKRUTACJA ELEKTRONICZNA

      Rekrutacja elektroniczna na wolne miejsca w oddziale przedszkolnym odbędzie się

      w  terminie: 6 marca 2018r – 20 marca 2018r  poprzez stronę internetową www.chorzow.przedszkola.vnabor.pl

       

      Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

       

      Rejestracja w systemie oraz złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola
      wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków
      lub kryteriów branych pod uwagę
      w postępowaniu rekrutacyjnym

      od 06.03.2018, godz.9.00 do 20.03.2018, godz.15.00

      od 25.04.2018, godz. 9.00 do 07.05.2018, godz.15.00

       

      Weryfikacja w systemie w Przedszkolu pierwszego wyboru przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie
      do przedszkola dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

      od 06.03.2018, godz. 9.00 do 22.03.2018, godz. 15.00

      od 25.04.2018, godz. 9.00 do 08.05.2018, godz. 15.00

       

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

      10.04.2018, godz. 9.00   16.05.2018, godz. 9.00

       

      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

      od 10.04.2018, od godz. 9.00 do 17.04.2018, do godz. 15.00

      od 16.05.2018, od godz. 9.00 do 22.05.2018, do godz. 15.00

       

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

      20.04.2018, godz. 9.00

      25.05.2018, godz. 9.00

       

      20 kwietnia 2018r – 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

                                              na tablicy ogłoszeń w szkole

       

      Zapraszamy

     • Rekrutacja do klasy pierwszej

     • Rok szkolny 2018/2019

      Obowiązek szkolny rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat i:

      • korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rozpoczęcie nauki w szkole podstawowej albo
      • posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno - pedagogiczną

      Zgodnie z obowiązującym prawem oświatowym, do klasy pierwszej publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie danej szkoły oraz w dalszej kolejności na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), dzieci zamieszkałe poza obwodem danej szkoły, jeśli szkoła dysponuje wolnymi miejscami

      Zgłoszenia dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły lub wnioski dla dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły dotyczące zapisu dzieci do szkoły będą przyjmowane od 8.00 do 15.00 w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia oraz wnioski dostępne są w  sekretariacie szkoły. Naukę w klasie pierwszej mogą również rozpocząć dzieci 6-letnie (rocznik 2012), które odbywały roczne przygotowanie przedszkolne.

       

      DZIEŃ OTWARTY SZKOŁY –  22 lutego 2018r godz. 16.00- 17.00

                     ZAPRASZAMY RODZICÓW Z DZIEĆMI  można  zwiedzić szkołę , porozmawiać z wychowawcami klas I w roku szkolnym 2018/2019

       Harmonogram rekrutacji do klas pierwszych

       

       

      Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

       

      od 01 do 16 marca 2018r. od 13 do 20 kwietnia 2018r.

       

      Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w  postępowaniu rekrutacyjnym

       

      od 19 do 23 marca 2018r. od 23 do 27 kwietnia 2018r.

       

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

       

      26 marca 2018r., godz. 9-ta 30 kwietnia 2018r., godzina 9-ta

       

      Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

       

      od 26 marca od godz. 10-tej do 05 kwietnia 2018r. od 30 kwietnia od godz. 10-tej do 11 maja 2018r.

       

      Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

       

      06 kwietnia 2018r., godz. 9-ta

      14 maja 2018r., godz. 9-ta

      TRYB ODWOŁAWCZY zgodnie z art. 158 ust. 6-9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017r., poz. 59 ze zm.).

       

      6 kwietnia 2018r – 9.00 – ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych  na tablicy ogłoszeń w szkole

       

    • Życzenia
     • Życzenia

     • Szanowni

      Nauczyciele Rodzice Uczniowie

      Niech radość

      i spokój Świąt

      Bożego Narodzenia,

      towarzyszy Wam każdego dnia

      przez cały nadchodzący rok.

      Niech będzie to rok szczęśliwy,

      pełen sukcesów osobistych i zawodowych,

      a wszystkie jego dni niech będą tak radosne

      i niepowtarzalne jak wigilijny wieczór.

       

      życzy Dyrekcja Szkoły

       

      Chorzów,18 grudzień 2017 r.

    • Godzina kodowania
     • Godzina kodowania

     • Uczniowie wzięli udział w międzynarodowej akcji " Code Hour". Poznawaliśmy zasady tworzenia programów komputerowych, przygotowaliśmy  nasze pierwsze aplikacje.

    • Badanie ankietowe
     • Badanie ankietowe

     • Bytom, 17 listopada 2017 r.

      Pani

      Barbara Janas

      Dyrektor

      Szkoły Podstawowej nr 37

      im. Karola Grzesika

      w Chorzowie

       

      Szanowna Pani Dyrektor,

      w roku szkolnym 2016/2017 Kuratorium Oświaty w Katowicach we współpracy z Urzędem Wojewódzkim realizowało program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka. W ramach programu Kuratorium Oświaty prowadziło Kampanią pod hasłem Rodzina TAK#e-uzależnienia NIE. Ze względu na istotę sprawy i rozwój mediów elektronicznych zaplanowano na rok szkolny 2017/2018 przeprowadzenie badań dotyczących poznania i zdiagnozowania znaczenia Internetu w życiu nastolatka w wybranej grupie uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego.

       

      Kuratorium Oświaty w Katowicach podpisało Porozumienie o współpracy z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową – Państwowym Instytutem Badawczym z siedzibą w Warszawie w zakresie realizacji badań społecznych dotyczących korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych przez uczniów klas VI i VII szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Zgodnie z ww. Porozumieniem dokonano doboru próby badawczej oraz wylosowano 10% szkół podstawowych publicznych, tj. 130 szkół podstawowych, w których zostaną przeprowadzone badania. Wśród wylosowanych grup znaleźli się uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie.

       

      Uprzejmie informuję, że o przeprowadzenie badania na terenie szkoły został poproszony pracownik Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, z którą na co dzień szkoła współpracuje. Przedstawiciel poradni skontaktuje się z Panią celem ustalenia terminu i przebiegu ankietowania na terenie szkoły. Ankieta dotyczy zwyczajów związanych z użytkowaniem Internetu wśród młodych ludzi i jest anonimowa, a jej wyniki będą przedstawiane tylko w zestawieniu zbiorczym dla całego województwa śląskiego. Badanie powinno zostać zrealizowane w okresie grudzień 2017 r. – styczeń 2018 r.

       

      Ze względu na rangę i znaczenie prowadzonych badań uprzejmie proszę o udzielenie wsparcia w etapie organizacji badań oraz poinformowanie uczniów i rodziców wskazanej klasy, wg zasad przyjętych w szkole, o realizowanym ankietowaniu.

       

      Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie organizacji ww. ankietowania jest pracownik Delegatury Kuratorium Oświaty - Sebastian Paszewski, tel. (32) 388-00-83 oraz pracownik poradni psychologiczno-pedagogicznej w Chorzowie Pani Anita Jurczyk-Gniełka, tel. (32) 241-54-39.

      Za realizację zadania na terenie województwa odpowiada pracownik Wydziału Jakości Edukacji Kuratorium Oświaty w Katowicach – pani Dorota Niedzielska-Barczyk – tel. (32) 606-30-14.

       

      Z poważaniem

      Paszewski Sebastian

      wizytator Kuratorium Oświaty

      w Katowicach Delegatura Bytom

    • Mikołajki
     • Mikołajki

     • Dnia 6 grudnia 2017 r. naszą szkołę odwiedził długo oczekiwany gość. Przyszedł niosąc ze sobą radość i słodkości. Dzieci klas 0-3 przywitały go gromkimi okrzykami i piosenką. Klasy drugie zaprosiły do wspólnej zabawy.

      Szkoda, że św. Mikołaj przychodzi do nas tylko raz w roku :(

    • Święto pluszowego misia
     • Święto pluszowego misia

     • Mały, duży, bury, kolorowy, milutki, z kokardką czy w kubraczku... Każdy posiada bądź posiadał własnego ulubionego misia pluszowego. Jest to jedna z najpopularniejszych zabawek w Europie już od XIX wieku! Miś pluszowy nieodłącznie kojarzony jest z beztroskim czasem dzieciństwa. Wiele razy, pewnie, dla Was był kumplem do zabawy, kompanem podróży, przyjacielem, któremu można wszystko powiedzieć, antidotum na nocne koszmary. 

       

      Pierwsze misie pluszowe powstały w Europie, następnie były też eksportowane do USA. Nazwa Teddy Bear, wzięła się od zdrobnienia imienia Teodora Roosevelta. Wiąże się z tym historia o niedźwiadku, którego postrzelił podczas polowania jeden z jego towarzyszy. Gdy prezydent zobaczył przestraszone zwierzątko, kazał je wypuścić. Cała historyjka została zobrazowana w komiksie i opublikowana w gazecie. Producenci zabawek podchwycili historyjkę i nazwali pluszowego misia “Teddy Bear”. 

      Dzisiaj w każdym sklepie z zabawkami możemy natknąć się na pluszowe misiaki. Często są one bohaterami powieści, bajek, filmów i piosenek tak jak m.in. Kubuś Puchatek, Coralgol, Paddington, Miś Uszatek, Yogi, Rupert, Mój Brat Niedźwiedź, Mały Miś, Troskliwe Misie czy Gumisie. Nie można wyobrazić sobie świata bez uroczego, łagodnego misia. Jest on patronem wielu przedszkoli i żłobków w Polsce i na świecie. Stał się również symbolem pomocy, dzięki akcji charytatywnej “Podaruj Misia” organizowanej co roku przez TVN, akcji “Miś” (polegającej na wręczaniu misiów i prezentów gwiazdkowych dla dzieci z biednych rodzin) czy Fundacji Burego Misia na rzecz osób niepełnosprawnych.  

    • Święto dyni
     • Święto dyni

     • Święto dyni weszło już do naszej szkolnej tradycji. Były stroje z pomarańczowym akcentem i oczywiście współzawodnictwo w wykonaniu najbardziej szalonej dyni. Pomysły fantastyczne, przecież nie brakuje nam fantazji. W klasach uczestniczyliśmy w dodatkowych działaniach. Tematyczne rysunki, matematyczne kolorowanki... To tylko kilka z propozycji..

      .Święto dyni - Obrazek 1Święto dyni - Obrazek 2

    • Dzień Latawca
     • Dzień Latawca

     •  

      Tadeusz Kubiak

      Dzieci i latawiec”

      Po zielonej trawce

      Idą dzieci z latawcem,

      Latawiec szarpnął sznurek

      I hejże! W górę.

      Poleciał bardzo wysoko

      Hen wiosennym obłokom.

      Ma oczy, nas i usta

      I w słońcu się pluska.

      Uśmiecha się do słonka

      Do Małgosi i Tomka.

       

      Nagle przymrużył oko

      I śmieje się z dzieci,

      Że nie mogą w górę!

      Jak on – polecieć!

    • Od uprawy do potrawy - Misja klas Ib i Ic
     • Od uprawy do potrawy - Misja klas Ib i Ic

     • Jak pokazują badania i codzienne obserwacje, problem nieprawidłowych nawyków żywieniowych ujawnia się w momencie, gdy dzieci stają przed samodzielnym wyborem – w kuchni, sklepie czy szkolnym bufecie. Odpowiedzią Tesco na ten problem jest program edukacyjny „Od uprawy do potrawy”, którego głównym pionem są Ekspedycje do miejsc, w których każdy podejmuje decyzję o swoim odżywianiu, czyli sklepów. Kilkadziesiąt marketów Tesco w całej Polsce od września stanie otworem dla młodych odkrywców. Zamiast poznawania teorii, dzieci będą samodzielnie odkrywać, badać i wyciągać własne wnioski. Będą próbować nowych smaków i łamać szyfry etykiet. Odkryją, że za zwykłym ananasem kryje się niezwykła historia podróży przez ocean.

      Tyle mówi misja programu opracowana przez organizatorów.

      W tym roku szkolnym klasy Ib i Ic wyruszyły do sklepu TESCO w Świętochłowicach, aby sprawdzić w praktyce to, czego dowiedziały się w szkole. Zajęcia warsztatowe dla obu klas przeprowadziła pani Sylwia Konieczna. Dzieci omówiły piramidę żywieniową, poznały grupy produktów, które dla naszego zdrowia mają największe znaczenie.Pani Mirosława Jurek nawiązała współpracę z organizatorami wyprawy i w końcu nasza eskapada doszła do skutku.

    • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia
     • Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

     • Dnia 2 października w naszej szkole obchodziliśmy VII Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (zdj 1-2). Wszyscy uczniowie mogli brać udział w matematycznych zabawach: "Hasło dnia" i "Matematyczne spacery"(zdj 9-10) oraz mogli ćwiczyć pamięć wchodząc po schodach! (zdj 16-17) Wybrani koordynatorzy sprawdzali znajomość tabliczki mnożenia wśród chętnych i najlepszym wręczali odznaki(zdj.12-15). Dodatkowo uczniowie klas IV-VI brali udział w konkursie plastycznym "Tabliczka Mnożenia" (zdjęcia 4-8) oraz w konkursie matematycznym "Mistrz Tabliczki Mnożenia" (zdj.11). Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!!!

    • Dzień Chłopaka
     • Dzień Chłopaka

     • Dzień Chłopaka obchodzimy 30 września. Święto jest poniekąd odpowiedzią na marcowy Dzień Kobiet. W Dzień Chłopaka dziewczynki przygotowują dla swoich kolegów drobne upominki, organizowane są zabawy i konkursy. Na świecie to święto jest obchodzone w różnych terminach.

      Dzisiaj w naszej szkole było naprawdę wesoło !

      Konkursy, upominki, życzenia. Mnóstwo zabawy i wiele wrażeń.

      Fotorelacja w galeriach będzie aktualizowana :)

    • Międzynarodowy Dzień Pokoju
     • Międzynarodowy Dzień Pokoju

     • Międzynarodowy Dzień Pokoju, ang. International Day of Peace (IDP) –święto obchodzone corocznie 21 września, ustanowione przezZgromadzenie Ogólne ONZ 7 września 2001 roku.

      W tym szczególnym dniu warto porozmawiać o tym, jak ogromne znaczenie ma pokój we współczesnym świecie.

      W klasach młodszych przygotujemy prace plastyczne, które niebawem będzie można zobaczyć w galerii szkolnej.

    • Certyfikat ENO
     • Certyfikat ENO

     • ENO to międzynarodowa wirtualna szkoła i sieć na rzecz zrównoważonego rozwoju, która na Szczycie Narodów Zjednoczonych w Rio w 2012 roku wyznaczyła sobie za cel posadzenie 100 milionów drzew do 2017 roku. Od 2000 r. sto tysięcy szkół w 157 krajach przyłączyło się do ENO i uczyniło ukłon w stronę ochrony środowiska sadząc drzewa. Zadaniem międzynarodowej kampanii jest aktywizowanie dzieci i młodzieży na rzecz działań proekologicznych oraz edukowanie ich w zakresie ochrony środowiska. Projekt ma na celu sadzenie rodzimych gatunków drzew przez cały rok.

    • Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach
     • Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach

     • 21 września obchodzimy “Europejski Dzień Bez Ofiar Śmiertelnych Na Drogach”. 
      To kolejna okazja, aby chociaż na chwilę zastanowić się nad bezpieczeństwem na drogach, 
      za które odpowiadają zarówno kierowcy jak i piesi.
      Akcja ta promuje „wizję zero” przyjętą w wielu krajach europejskich, czyli ZERO śmiertelnych ofiar wypadków drogowych w Europie w dniu 21 września. Należy jednak wyraźnie podkreślić, że oprócz wzmożonej aktywności policji na  drogach, chodzi przede wszystkim o zwrócenie uwagi na powszechny problem, jakim jest duża liczba osób, która codziennie traci życie i zdrowie w wypadkach drogowych.
      Wpływ na realizację powyższych założeń ma każdy uczestnik ruchu drogowego, jego sposób myślenia i odpowiedzialność za podejmowane czyny. M.in. :
      • jazda z prędkością dostosowaną do panujących warunków ruchu na drodze; 
      • zachowanie szczególnej ostrożności w miejscach tego wymagających;
      • przewidywanie skutków swoich działań i innych uczestników ruchu drogowego;
      • zmniejszenie prędkości nawet o kilka kilometrów na godzinę;
      • upewnienie się o możliwości bezpiecznego wykonania manewru czy przejścia przez drogę ma realny wpływ na poziom bezpieczeństwa na drogach;
      • bądźcie kulturalni na drodze, bo uprzejmość i grzeczność straty nie przynoszą
      Ponadto wsiadając do samochodu należy zadać sobie pytania, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo w czasie jazdy, m.in.:
      • Czy na pewno jesteś wypoczęty? Ma to realny wpływ na Twoje spostrzeganie!
      • Czy jesteś skoncentrowany na drodze? Inne rzeczy mogą wpłynąć na styl Twojej jazdy!
      • Czy jesteś spóźniony? Pośpiech prowadzi do brawury na drodze!
      • Czy przejeżdżasz koło szkoły? Przez drogę przechodzą dzieci!
      • Czy każdy w Twoim pojeździe ma zapięte pasy? Pasy, które zapinamy mogą chronić  nas przed śmiercią!
      • Jak szybko jedziesz? Szybkość musi być dostosowana do warunków atmosferycznych. Zawsze jedź przepisowo!
      • Jak wiele alkoholu wypiłeś wczoraj? Alkohol wpływa na Twój układ nerwowy i Twoje działanie!
      • Czy bierzesz silne leki? Czytaj ulotkę ze wskazaniami, czy możesz kierować pojazdem! 
      Przestrogi dla pieszych na drodze:
      • samochodu nie da się zatrzymać w miejscu, dlatego też nie należy na kierowcach wymuszać pierwszeństwa; 
      • w zderzeniu z samochodem, to piesi odnoszą największe obrażenia; 
      • by lepiej być widocznym na drodze w okresie jesienno-zimowym należy nosić jasne elementy odzieży; 
      • za miastem idąc poboczem drogi dobrze mieć przy sobie latarkę lub elementy odblaskowe na odzieży;
      • poruszać się lewą stroną jezdni;
      • należy przechodzić przez jezdnię wyłącznie w miejscach bezpiecznych i wyznaczonych;
      • nietrzeźwi piesi stwarzają zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i innych użytkowników drogi.

    • Wybory do Samorządu Szkolnego
     • Wybory do Samorządu Szkolnego

     • Drodzy uczniowie,

      W czwartek 21 września odbędą się w szkole wybory Przewodniczącego Szkoły. 

      Na holu szkolnym pojawiły się plakaty wyborcze tegorocznych kandydatów. 

      W imieniu kandydatów zapraszam do zapoznania się z ich treścią. 

      Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami.

    • Świetlicowe newsy
     • Świetlicowe newsy

     • Świetlica szkolna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 7.0016.30
      Nauczyciele pracujący w świetlicy:
      mgr Agnieszka Szafarczyk – kierownik świetlicy
      mgr Joanna Górny – wychowawca
      mgr Justyna Hyla – wychowawca
      mgr Ewa Kordecka – wychowawca
      mgr Aleksandra Dyla
      mgr Elżbieta Mydla
      mgr Monika Wojdylak
      Głównym celem działalności świetlicy jest zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich. W bezpiecznym i miłym otoczeniu uczniowie mogą odrobić prace domowe, zjeść posiłek, uczestniczyć w wielu interesujących zajęciach przygotowanych specjalnie dla nich.

      W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia: - rozwijające umiejętności manualne – zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp. - zajęcia rozwijające horyzonty umysłowe dziecka – czytanie książek, bajek, baśni, opowiadań, wierszy, oglądanie programów i filmów edukacyjnych dla dzieci, krzyżówki, zagadki, rebusy, gry dydaktyczne i edukacyjne, zabawy tematyczne, rozmowy i pogadanki z dziećmi; - zajęcia muzyczno - taneczne – zabawy taneczne, zabawy ruchowe przy muzyce; - gry i zabawy sportowe – szachy, tenis stołowy, zabawy z piłka, zabawy ze skakanką, hula hop, zabawy na boisku szkolnym, konkurencje indywidualne i zespołowe; - zajęcia relaksujące – relaks przy muzyce, dowolne zabawy dzieci, oglądanie bajek, spacery.

      Świetlica szkolna oferuje uczniom pomoc w nauce, w odrabianiu zadań domowych, rozwija zainteresowania i zamiłowania dzieci oraz wspiera działalność poznawczą i artystyczną.
      Zajęcia świetlicowe sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi uczniów: wzbogacają ich wiadomości, rozwijają umiejętności i zainteresowania, angażują emocjonalnie i wychowują.


      Jeśli chcecie śledzić nasze losy i poznać nas bliżej to zapraszamy do odwiedzania naszej strony.

      Świetlicowe newsy - Obrazek 1