• HARMONOGRAM ZEBRAŃ Z RODZICAM w roku szkolnym 2018/2019

    Termin

    Rodzaj spotkania

    13 września  g.16:30           kl.0-6


    Zebrania organizacyjno – informacyjne dla rodziców Spotkanie z wychowawcą.

    Zapoznanie rodziców z organizacją roku szkolnego i obowiązującą dokumentacją szkolna. Wybór klasowych reprezentantów Rodziców i przedstawicieli do Rady Rodziców.

    13 września  g.16:00

    Spotkanie wychowawców świetlicy z  rodzicami uczniów uczęszczających do świetlicy.

    13 września g. 17.30

    Spotkanie z Radą Rodziców ( pokój nauczycielski)

    12 listopad  g.16:00 -17.00   kl.0-3 (konsultacje)

    Zebrania 16.30 kl.4-6

    konsultacje g.17.00-18.30 kl.4-6

    Spotkanie z wychowawcą.

    Omówienie bieżących problemów.

    Przekazanie rodzicom lub prawnym opiekunom informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów. Omówienie bieżących problemów.    Po zebraniach konsultacje dla rodziców.

    14 stycznia  g.16:00 -17.00   kl.0-3

    Zebrania 16.30

    konsultacje kl.4-6 g.17.00-18.30

    Spotkanie z wychowawcą. Poinformowanie o przewidywanych ocenach śródrocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

    Po zebraniach konsultacje dla rodziców.

    6 luty wywiadówki kl.0 -6

    Spotkanie z wychowawcą

    Podsumowanie pracy szkoły za I okres roku szkolnego 2018/2019

    Przedstawienie wyników klasyfikacji śródrocznej.

    Przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.


    25 marca  16:00 -17.00   kl.0-3

    Zebrania 16.30

    konsultacje kl.4-6 g.17.00-18.30

    Spotkanie z wychowawcą.

    Przekazanie informacji o bieżących wynikach nauczania i zachowania uczniów.

    Po zebraniach konsultacje dla rodziców.

    15 maja  16:00 -17.00   kl.0-3

    Zebrania 16.30

    konsultacje kl.4-6 g.17.00-18.30


    Spotkanie z wychowawcą.

    Poinformowanie rodziców lub prawnych opiekunów o przewidywanych ocenach rocznych z poszczególnych przedmiotów i zachowania.

    Po zebraniach konsultacje dla rodziców.