• "Aktywna tablica" - rozwijania szkolnej infrastruktury  oraz kompetencji uczniów i nauczycieli  w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych.

   • Nasza szkoła w roku szkolnym 2018/2019  realizuje Rządowy program  „Aktywna tablica”. 

    Podstawowym wymaganiem dla szkoły przystępującej do programu było posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s.

    W ramach tego programu nasza szkoła została wyposażona w dwa monitory dotykowe.

    W celu tego wyposażenia w ramach programu, dyrektor szkoły składał wniosek do organu prowadzącego. Wraz ze złożeniem wniosku o udział w programie, szkoła zobowiązała się do zrealizowania następujących zadań:

    1. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.

    2. Uczestniczenia przez przynajmniej jednego nauczyciela szkoły w międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu, w tym:

    a) udziale w co najmniej 3 spotkaniach organizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli,

    b) zorganizowania w szkole, w ramach uczestnictwa w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli co najmniej dwóch lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu,

    c) dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami przez udostępnianie w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli, w szczególności opracowanych scenariuszy zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem TIK, przykładów dobrych praktyk.

    1. Wyznaczenie szkolnego e-koordynatora (jego zadaniem jest koordynacja działań w zakresie stosowania TIK w szkole) oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych. Będą one wspierały dyrektora i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.

    2. Wykorzystywania TIK na zajęciach edukacyjnych prowadzonych w każdym oddziale szkoły uczestniczącej w Programie (w zakresie co najmniej 5 godzin zajęć lekcyjnych średnio w każdym tygodniu nauki, w okresie od dnia zainstalowania i uruchomienia pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach Programu do 31 maja roku następującego po roku, w którym zostało udzielone wsparcie finansowe).

    3. Przedstawienia dla potrzeb organu prowadzącego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z udziału w programie

    4. Więcej na temat programu można dowiedzieć się na stronie: 
     MEN - "AKTYWNA TABLICA"