• STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 im. Karola Grzesika W Chorzowie

   STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 im. Karola Grzesika W Chorzowie

   04.03.2018 18:05

   Podstawy prawne

    

   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe [Dz.U. 2017 poz. 59]

    

   Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe

   [Dz.U. 2017 poz. 60]

  • Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podst. nr 37  im. Karola Grzesika w Chorzowie w roku szkolnym 2017/2018

   Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podst. nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie w roku szkolnym 2017/2018

   04.03.2018 17:48

   Podstawa prawna:

   • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).

   • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).

   • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

   • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

   • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

   • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

   • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

   • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz.U. z 2017 r., poz. 59)

   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).

   • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018

   • Statut Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie

  • Procedury w przypadku wszawicy

   Procedury w przypadku wszawicy

   19.02.2018 19:02
   Wykaz procedur w SP 37 w sprawie przypadku wszawicy.
  • Granice obwodu SP 37 w Chorzowie

   Granice obwodu SP 37 w Chorzowie

   13.02.2018 20:27
   Wykaz ulic znajdujących się w rejonie naszej szkoły
  • Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 37  im. Karola Grzesika w Chorzowie rok szkolny 2017/2018

   Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie rok szkolny 2017/2018

   13.02.2018 20:28

   Podstawa prawna:

   • Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483ze zm.).

   • Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526).

   • Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189).

   • Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.).

   • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59).

   • Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487).

   • Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783).

   • Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957).

   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249).

   • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe(Dz.U. z 2017 r., poz. 59)

   • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 356).

   • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018

   • Statut Szkoły Podstawowej nr 37 im. Karola Grzesika w Chorzowie